تبلیغات


فانوسها آتش گرفت

آبهای قعر اقیانوسها آتش گرفت

سینه ها در خون نشست وبوسها آتش گرفت

ناله ی دریا دلان در موج دریا پاره شد

آه شد آتشفشان افسوسها آتش گرفت

شیر مردان در کنار چین در آتش سوختند

در اروپا خرمن ناقوسها آتش گرفت

آنقدرها واژه در اندام آدم دودشد

تا غزل در باور ققنوسها آتش گرفت

رعد از بس در میان بوق و کرنایش دمید

تاکه چشم روشن فانوسهاآتش گرفت

موسی عباسی مقدممنبع این نوشته : منبع