تبلیغات


پلاسکو

ای گل مرو پلاسکو آنجاتوان ندارد
سوزانده عاشقان را ازخودنشان ندارد
آتش نشان ماراچون غنچه برده باخود
دیگر بهشت رویش برگ خزان ندارد
او روح عاشقان را کرده کبود ودیگر
مانند کوه تفتان کاری به جان ندارد
او کوه عشق مارا سوزانده آب کرده
هم گوشت را فسرده هم استخوان ندارد
آنقدر کشته مانده در زیردودآهن
اطراف شهر تهران دیگر جوان ندارد

موسی عباسی مقدم


بداهه تقدیم آتش نشانان باغیرتمنبع این نوشته : منبع