تبلیغات


من پریشان گفته ام

پیش ما حرف درشت از مرگ وکفتی بهتر است

دگمه های پیرهن از دکمه جفتی بهتر است

من پریشان گفته ام اما تو باور می کنی

حرف من از حرف هایی که تو گفتی بهتر است

حرف را کم کن به جان این تنورآتش مریز

درد من از دردهاییکه شنفتی بهتر است

آنقدر غرغر مزن از باغ هم صحبت مکن

سیب کرموی خودم از سیب مفتی بهتر است

یادمان باشد در این جنجالهای بی ثمر

حرف نرم ونازک از گردن کلفتی بهتر است

موسی عباسی مقدممنبع این نوشته : منبع