تبلیغات


دولت اگر مدد کند

دولت اگر مددکند لقمه نان به سگ دهم

سیر کند اگر مرا تاب وتوان به سگ دهم

شهر گرسنه چون شوددزد ودغل شود زیاد

دزد ودعل که کم شود مرغ جوان به سگ دهم

اینکه خدانگفت چون روح به جان من دمید

بره تازه خود خورم حسرت آن به سگ دهم

موقع کشت غم که گفت است وکه هم شنیده است

سبزه برای بچه ها برگ خزان به سگ دهم

گرگ اگر نبرد این ماچه خر سیاه را

یک رمضان برای او یک رمضان به سگ دهم

پای گوزن وگااو را بوقلمون وغاز را

ماند اگر دولقمه از پیش سران به سگ دهم

کاوه اگر مدد کند باز ورق عوض شود

مغز سفید کله ی بی خبران به سگ دهم

موسی عباسی مقدممنبع این نوشته : منبع